Visie op de toekomst

In de 21e eeuw willen we het landgoed graag laten participeren in het opgestarte proces van vitalisering en reconstructie van de Graafschap. Daartoe hebben we de Landgoedvisie Verwolde opgesteld.

Deze richt zich in hoofdlijnen op:

  1. Het landgoed in stand houden als familie-landgoed met NSW-status en het als een gezond bedrijf overdragen aan de volgende generatie;
  2. Het landgoed op een rendabele en bedrijfsmatige wijze beheren, waarbij de samenhang tussen de verschillende functies op het landgoed zoveel mogelijk in stand wordt gehouden;
  3. De huidige functies van het landgoed behouden en waar mogelijk versterken;
  4. Nieuwe functies voor het landgoed zoeken die bijdragen aan een duurzame financiële exploitatie van het landgoed;
  5. Het landgoed eventueel uitbreiden met percelen die in de loop van de geschiedenis een relatie bezaten met het landgoed of in de omgeving liggen;
  6. Een helder beleid voeren ten aanzien van beheer en gebruik van het landgoed en dit communiceren naar pachters, huurders, omwonenden en andere betrokkenen.

We streven ernaar dit beleid op een integrale manier te voeren. Naast een gezond vermogensbeheer wordt bovendien een maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht genomen.

Een visie zonder ontwikkelingsplannen blijft dromen…. Voor de periode 2017–2025 zijn de volgende doelen geformuleerd:

…………………….